• V Botanickém ústavu AVČR v Průhonicích se zabývá populační ekologií a genetikou rostlin, problematikou invazí aj.
  • v minulosti předseda vědecké rady Botanického ústavu AVČR, následně jeho ředitel, od roku 2004 předseda vědecké rady KRNAP, člen České botanické společnostiInternational Association for Vegetation Science a American Botanical Society
  • byl nebo je členem redakčních rad odborných časopisů Folia Geobotanica et Phytotaxonomica, Journal of Vegetation Science a dalších
  • externě přednáší na PřF UK v Praze a Přf UP v Olomouci
  • v rámci projektu vede kurz Populační ekologie rostlin