Po dobu tří let trvání projektu bude výše uvedených cílů podpory výuky přírodovědných disciplín dosaženo naplněním těchto výstupů:

 

K1: Zavedení nových kurzů, jež budou přednášeny na obou partnerských univerzitách: Cykly živin v terestrických ekosystémech, Ekologie zdrojů, Funkční přístup ke studiu vegetace, Fytogeografie tropů, Chráněná území Slezska a Moravy, Tropické ekosystémy a ekologické koncepty a Zpracování biologických dat v software R.

 

K2: Rozšíření výuky na PřF UP v Olomouci formou zavedení nových přednáškových kurzů zajišťovaných pracovníky KBE OU v Ostravě: Bioindikace, Biologická kresba a Ekologie mořských ekosystémů.

 

K3: Rozšíření výuky na PřF OU v Ostravě formou zavedení nových přednáškových kurzů zajišťovaných pracovníky KEŽP, KB UP v Olomouci a externími odborníky: Biotopy ČR, Ekologie horských ekosystémů, Ekologie obnovy, Makroekologie a diverzita, Ochrana biodiverzity, Populační ekologie rostlin, Struktura a vývoj ekosystémů, Terestrické ekosystémy, Vodní ekosystémy, Životní historie.

 

K4: Inovace stávajících přednáškových kurzů na PřF OU v Ostravě a PřF UP v

Olomouci formou prolnutí výuky tematicky příbuzných kurzů obou univerzit: Digitální fotografie pro biology (UP) + Moderní zobrazovací metody v biologii (OU), Ekologie 2 (OU) + Ekologie populací (UP), Kvantitativní ekologie (UP) + Moderní analýza biologických dat (OU), Ochrana přírody (UP) + Ochrana přírody (OU), Toxikologie (UP) + Toxikologie a genotoxikologie (OU).

 

K5: Studijní texty (skripta o rozsahu 60-160 stran) k šesti kurzům přednášeným na PřF OU v Ostravě, jež budou zpřístupněna oběma univerzitám: Moderní zobrazovací metody v biologii, Biologie chráněných druhů rostlin a živočichů, Ekologie 1, Ochrana přírody, Toxikologie a genotoxikologie, Moderní analýza biologických dat.

 

K6: Exkurze, které budou po praktické stránce doplňovat jak navržené inovované a komplementárně vyučované kurzy, tak stávající výukové schéma obou univerzitních pracovišť. V rámci projektu je realizováno celkem 9 exkurzí a terénních cvičení, z nichž 5 představují exkurze zahraniční. A) Společné domácí exkurze a cvičení: Cvičení z ekologie v terénu, Exkurze k ochraně životního prostředí, Terénní cvičení z biologie 2, Velkoplošná chráněná území. B) Společné zahraniční exkurze a cvičení: Základní kurz mořské biologie (Hel, Polsko), Kurz zimní ekologie (Vysoké Tatry, Slovensko), Terénní cvičení z biologie 3 (Runina, Slovensko), Exkurze tropické ekosystémy a ekologické koncepty (Kuala Belalong, Brunei), Cvičení z ekologie horských ekosystémů (Vysoké Tatry, Slovensko)

 

K7: Stáže studentů na zahraničních pracovištích jsou mj. nezbytným předpokladem úspěšného dokončení akreditovaného Ph.D. studia na PřF UP. V rámci projektu byla zahrnuta níže uvedená partnerská pracoviště UP a OU, resp. pracoviště, která se zabývají tématy blízkými s projekty řešenými v rámci Ph.D. prací studentů, s nimiž byly stážové pobyty předjednány a navazují na stávající spolupráci řešitelů: INRA, Agrosystemes et développement territorial, Castanet Tolosan (France), Lammi Biological Station, University of Helsinki (Finland), The Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research, Gatersleben (Germany), University of Wiena (Austria), Uppsala University (Sweeden), Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied, Zvolen (Slovensko), University of Wroclaw (Poland), Biological Research Center, Curculio Institute La Gomera, Hermigua (Spain)

 

K8: Stáže lektorů a pobyty na zahraničních univerzitách a vědeckovýzkumných pracovištích jsou zařazeny v rámci podpory vzdělávání přednášejících lektorů. Místa studijních stáží jsou volena cíleně s ohledem na vybrané výukové kurzy a odborné zaměření lektorů. Nové poznatky získané při studijních pobytech lektorů v zahraničí jsou implementovány do výukových kurzů. V rámci projektu jsou plánovány níže uvedené lektorské stáže: Lomonosova Moskevská státní univerzita (MSU), Severcovův Ústav ekologie a evoluce - Ruská akademie věd (RAV), Širšovův Oceánologický ústav – RAV, Bělomořská biologická stanice MSU (Russia); New Guinea Binatang Research Center (New Guinea); Alfred Wegener Institute, Bremerhaven (Germany); INRA, Agrosystemes et développement territorial, Castanet Tolosan (France).

 

K9: Konference s plánovanou účastí lektorů a studentů, zahrnuté v rámci podpory pregraduálního i postgraduálního studia a zlepšení vzdělanosti lektorů. Konferenční účast probíhá především formou aktivní účasti (viz referáty, postery). Význam této klíčové aktivity tkví jednak v profesním růstu účastníků (studenti, lektoři), souvisí však také s povinnou náplní Ph.D. studentů formou aktivní účasti

na mezinárodních odborných setkáních (viz konference, kongresy, semináře, kolokvia apod.). V rámci projektu plánujeme tyto konferenční aktivity: 10th Colloquium Crustacea Decapoda Mediterranea, Atény, June 3-7, 2012 (Greece); European grassland federation (EGF), 24th General Meeting on "Grasslands - a European Resource?", Lublin, June 3-7, 2012 (Poland); EUROTOX, Stockholm, June 17-20, 2012 (Sweden); XXIV International Congress of Entomology, Daegu, August 19-25, 2012 (South Korea); 8th WDA International Congress of Odonatology 2013; Congress of International Association of Bryologists, Vancouver, 2013 (Canada); 8th International Crustacean Congress, Frankfurt n.M., 2014 (Germany).