Zlepšení kvality výuky ekologických oborů na PřF UP v Olomouci

(EKOLOM) 

Improving the teaching of ecological courses at Faculty of Science, Palacky University

reg. číslo:CZ.1.07/2.2.00/15.0265

 

2010-2013

 

Kontaktní osoby:

Ing. Petra Neplechová, projektová manažerka (petra.neplechova@upol.cz, 585631404, 731450588, fax 585631401)

prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc., hlavní řešitel (emil.tkadlec@upol.cz, 585634561)

 

Partner projektu:

Správa Národního parku Podyjí

Stručný obsah projektu:

Vzhledem k rychlému tempu rozvoje ekologického poznání a výrazné specializaci klade výuka velmi žádaných a vyhledávaných ekologických oborů vysoké nároky na připravenost studentů. Projekt navrhuje pro cílovou skupinu 250 studentů zkvalitnění akreditovaných bakalářských oborů Biologie v ochraně životního prostředí a Ochrana a tvorba životního prostředí a navazujících magisterských oborů Ochrana a tvorba krajiny, Ochrana přírody a Učitelství biologie v ochraně životního prostředí pro střední školy formou přípravy nových výukových materiálů v 9 ekologických předmětech a zkvalitnění ekologicko-ochranářské praxe, během níž se studenti připravují na výkon svého povolání. Mezi klíčové aktivity projektu proto patří inovace ekologických předmětů včetně přípravy nových výukových pomůcek, proškolení cílové skupiny a organizační zajištění oborové a terénní ekologicko-ochranářské praxe formou spolupráce s biologickými obory uvnitř fakulty, s partnerskou organizací a příp. s ostatními spolupracujícími organizacemi.

Všichni členové řešitelského týmu jsou vysokoškolští pedagogové, kteří mají dlouhodobou zkušenost s výukou na vysoké škole. Znají dobře nejen vysokoškolské prostředí a všechny jeho problémy, ale také studenty, se kterými přímo pracují během výuky. Na základě tohoto denního kontaktu lze dobře rozpoznat, jaké jsou potřeby cílové skupiny a jaké metody mají nejvyšší dopad. Tím, že většina členů přímo zajišťuje semestrální výuku, již teď má každý vyučující dobrou představu o tom, kde jsou slabiny jeho výukového procesu, co studenti potřebují, jakým způsobem s nimi pracovat a ve kterých směrech je zapotřebí provést změny ve výukových metodách a pomůckách. Volba partnerské instituce rovněž vychází z potřeb studentů nejen vzhledem k jejich předpokládanému uplatnění, ale také s ohledem na zaměření jejich kvalifikačních prací. Partnerská instituce má rovněž dlouhodobé zkušenosti s prací s cílovou skupinou.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu a schopnosti adaptace absolventů ekologických bakalářských oborů Biologie v ochraně životního prostředí a Ochrana a tvorba životního prostředí a navazujících magisterských oborů Ochrana a tvorba krajiny, Ochrana přírody a Učitelství biologie v ochraně životního prostředí pro střední školy na trhu práce tak, aby při tvorbě přidané hodnoty v praktickém povolání dokázali zúročit své získané ekologické vzdělání, znalosti a dovednosti. K dosažení tohoto hlavního cíle byly vytýčeny dva dílčí cíle:

 1. Inovace 9 ekologických předmětů vytvořením nových výukových pomůcek pro:

 • Cvičení z populační ekologie

 • Ekologie horských ekosystémů

 • Ekologie společenstev a ekosystémů

 • Komplexní management chráněných území

 • Mikrobiální ekologie vod

 • Monitoring životního prostředí

 • Praktika z půdní biologie

 • Pedologie

 • Znečištění půd a ochrana půdního fondu

Inovace proběhne na 3 úrovních: a) kompletní reorganizace probírané látky s ohledem na vývoj nového poznání v daném oboru, b) zavedení nových metod výuky s větším důrazem na získané dovednosti, c) příprava nových výukových pomůcek, zejména přednáškových prezentací a originálních učebních textů, a jejich vydání autorizovaným vydavatelstvím.

 1. Inovace ekologicko-ochranářské praxe, jejíž smyslem je dát absolventům potřebné dovednosti a lépe je připravit na praktický výkon povolání. Inovace spočívá v soustředění praxí do 2 předmětů, oborová praxe (14denní, 6 kreditů) a terénní praxe (krátké výjezdy z výzkumnými týmy fakulty do terénu). Praxe prvního předmětu budou zajišťovány ve spolupráci s partnerskou institucí a příp. s dalšími spolupracujícími institucemi (např. Agentura ochrany přírody a krajiny) a slouží k získání informací o činnosti a problémech, které se v nich řeší. Terénní praxe budou každoročně organizovány ve spolupráci s výzkumnými týmy biologických kateder na PřF UP v Olomouci a jsou orientovány na detailní seznámení se s moderními metodami současného výzkumu.

Zdůvodnění potřebnosti:

V rámci PřF UP v Olomouci je výuka v tomto zaměření zajišťována prostřednictvím bakalářských oborů Biologie v ochraně životního prostředí a Ochrana a tvorba životního prostředí a navazujících magisterských oborů Ochrana a tvorba krajiny, Ochrana přírody aUčitelství biologie v ochraně životního prostředí pro střední školy. V letech 1995-2007 úspěšně absolvovalo tyto ekologické obory na PřF kolem 350 studentů, z nichž téměř 70 % pracuje v oboru (Grinvald 2008). Podle posledního průzkumu lze absolventy našich oborů nalézt ve státní správě (18 %), odborných státních organizacích (12 %) nebo nestátních neziskových organizacích (10 %). Dalších 16 % podniká v oboru nebo pracuje v soukromém sektoru. Zbytek nalezl uplatnění na středních školách, vysokých školách, vědeckých institucích nebo pracuje v zahraničí. To vše svědčí nejen o vysokém uplatnění našich studentů na trhu práce v české společnosti, ale také o jejich velké společenské potřebě. To dokládá také velký zájem o studium ekologických oborů na PřF UP. Ročně zde skládá přijímací zkoušky do bakalářského studia 200-400 studentů. Uvedená čísla jasně dokumentují potřebnost a zájem o studium a současně je potvrzením dobré kvality výuky na PřF UP v Olomouci. Chronickým problémem výuky ekologických oborů je zajištění kvalitních učebních pomůcek pro vlastní přípravu studentů. Vyučující čerpají z mnoha informačních zdrojů speciálního zaměření a studenti jsou často odkázáni pouze na přednášky vyučujícího a okruh nespecifických příruček. Výuka a používané metody jsou proto velmi neefektivní, neboť vyučující musí odpřednášet i kapitoly vhodné k samostudiu. Příprava studentů proto není optimální a neumožňuje hlubší pochopení látky a získání praktických dovedností. Ekologická praxe organizovaná ve spolupráci s partnerem projektu a s dalšími státními i soukromými institucemi a ve spolupráci s výzkumnými týmy PřF UP v Olomouci zvýší odbornou připravenost absolventů v moderní společnosti.

Ke stažení

Šablony:

sablona.doc

sablona.xls

sablona.ppt

prezencni listina.xls

zapis z prace s cilovou skupinou.doc

dotaznik hodnoceni.doc

Zápisy z porad:

1. listopadu 2010

1. října 2010

20. března 2011

Studijní materiály

pp Ekologie společenstev a ekosystémů

Publikace vytvořené v rámci projektu:

Praktika z půdní zoologie Ekologie společenstev a ekosystémů Vybrané kapitoly z ekologie horských ekosystémů Ochrana a praktický management živočichů v České republice

Vybrané kapitoly z pedologie a ochrany půdy Mikrobiální ekologie vod Základní metody populační ekologie Monitoring životního prostředí