Populační ekologie, demografie a dynamika savců

Skupina zabývající se populační ekologií, demografií a dynamikou savců studuje ekologické procesy v populacích mnoha významných druhů živočichů. Početnosti některých druhů se v čase příliš nemění a jejich dynamiky jsou jednoduché, u jiných se naopak mění velmi rychle a nápadně. Jiné populace vykazují zase pravidelné změny v početnosti. K takovým druhům patří např. hrabošovití hlodavci, kteří se přemnožují v pravidelných 3–5letých intervalech. K hlavním zástupcům České republice patří hraboš polní, hraboš mokřadní a norník rudý. Klíčovou teorií, která se snaží vysvětlit variabilitu v populační početnosti, je teorie regulace populací prostřednictvím negativních zpětných vazeb. U jiných druhů pozorujeme dlouhodobé časové trendy v početnosti. Jak ukázal náš současný výzkum, početnost kdysi hojného křečka polního v ČR, považovaného dříve zemědělci za nežádoucího škůdce, v posledních desetiletích alarmujícím způsobem poklesla (viz obr. dole). Početnosti jiných druhů, např. prasete divokého, vykazují opačný trend a rostou exponenciálně. Příčiny takových časových trendů jsou zřídka známy hlouběji. 

Výzkum křečka polního, mizejícího hlodavce v zemědělské krajině

Výzkum křečka polního, mizejícího hlodavce v zemědělské krajině