Krajinná ekologie

Skupina krajinné ekologie studuje změny a procesy, které se odehrávají kolem nás ve velkém prostorovém měřítku. Změna produktivních ekosystémů na zemědělské plochy, kácení lesů a expanze lidských sídel a infrastruktury stojí za masivním ubýváním biotopů podporujících biodiverzitu. K tomu, abychom porozuměli, jak fragmentace prostředí ovlivňuje distribuci a přežívání druhů, populací a společenstev, potřebujeme zkoumat změny ve struktuře a uspořádání krajiny a způsoby, jak organismy na tyto změny odpovídají. Jakou roli hraje velikost a uspořádání biotopů na přežití populací ohrožených druhů? Jak struktura krajiny ovlivňuje šíření invazivních organismů a chorob? Jaký dopad má výstavba dopravních komunikací na populace migrujících živočichů? Při výzkumu v oblasti krajinné ekologie jsou využívány moderních metody založených na geoinformačních technologiích a dálkovém průzkumu Země a aplikuje je na problémy v oblasti ochrany přírody a životního prostředí. Snažíme se o interdisciplinární přístup, který staví na zavedených ekologických teoriích a zároveň uplatňuje vlastní pozorování z terénu, geografické analýzy, statistické metody a prediktivní modelování k tomu, abychom lépe pochopili prostorové interakce mezi organismy, člověkem a životním prostředím (viz obr.). V rámci našich výzkumů se zaměřujeme na široké spektrum ekologických problémů. Za všechny můžeme uvést tyto příklady: identifikace změn krajinného pokryvu ze satelitních snímků a plánování využití krajiny, prostorové modelování distribuce druhů se zaměřením na invazivní druhy, porozumění a predikce šíření rostlinných patogenů v krajině, modelování konektivity krajiny nebo vztahy mezi využíváním krajiny, biodiverzitou a ekosystémovými službami.

 

Prostorové modelování vhodnosti habitatu a distribuce druhů

Prostorové modelování vhodnosti habitatu a distribuce druhů