Zemědělská a lesnická ekologie

Zkratka podle STAGu: EKO/ZLEP
Semestr: letní
Počet hodin výuky:  Přednáška 2 [HOD/TYD]
Zakončení: písemná zkouška
Vyučující:

Ing. Marián Horváthprof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.

Počet kreditů: 2
Max. počet studentů:

Obsah:

Předmět podává posluchačum základní informace o agroekosystému, o jeho evoluci, vlivu faktorů prostředí na organismy v agroekosystému, struktuře a dynamice agrocenóz a produktivitě agrosystémů. Pozornost je věnována ekologii půdy v agroekosystému, environmentálním problémům zemědělství a agroekologické analýze hlavních systémů produkce. Na praktických příkladech je posluchačům objaňována role zemědělce v krajině, základní systémy hospodaření a koncept trvale udržitelných zemědělských systémů.Význam, historie, cíle a postavení lesního hospodářství. Mimoprodukční funkce lesa (klimatická, vodohospodářská, půdoochranná, krajinnotvorná). Struktura lesního porostu (věková, prostorová a druhová struktura). Zalesňování a obnova lesa (přirozená a umělá obnova lesa). Výchova lesního porostu (prořezávky a probírky, hospodářské způsoby). Základy ochrany lesů (ochrana před abiotickými a biotickými faktory). Trvale udržitelné hospodaření.

Požadavky na studenta:

Zakončeno písemnou zkouškou

Literatura:

  • Rozšiřující: ZACHAR D. ET AL. Les v krajine. Príroda, Bratislava, 1982.
  • Rozšiřující: MÍCHAL I. ET AL. Obnova ekologické stability lesů. Academia, Praha, 1992.
  • Rozšiřující: FORST P. ET AL. Ochrana lesů a přírodního prostředí. SZN, Praha, 1985.
  • Doporučená: Šarapatka, B. a kol. Agroekologie: východiska pro udržitelné zemědělské hospodaření. Olomouc, 2010.
  • Doporučená: Šarapatka, B., Urban, J. Ekologické zemědělství v praxi. Šumperk, 2006.
  • Doporučená: Roček, I., Gross, J. Lesní hospodářství. ČZU Praha, 2000.

 

Materiály k přednáškám jsou neveřejné. Pro jejich zveřejnění se musíte přihlásit!

Login