Vývoj krajiny a její využití

Zkratka podle STAGu: EKO/VYKV, EKO/VYKO
Semestr: ZS
Počet hodin výuky:  2
Zakončení: zkouška
Vyučující:

Mgr. Patrik Netopil, Ph.D.

Počet kreditů: 3
Max. počet studentů:

Cíle předmětu (anotace):

Vývoj krajiny a její využití (EKO/VYKO, EKO/VYKV)

Historické aspekty vývoje krajiny na území České republiky a rámci evropského prostoru, zejména středoevropského. Využití krajiny s důrazem na vliv přírodních podmínek a člověka.
Typizace přírodních krajin a proces kultivace přírodní krajiny. Základní arechetypy kulturní krajiny, historie působení člověka na krajinu v rámci našeho území i v evropských souvislostech (od neolitu do současnosti). Vývoj kulturně historického postoje ke krajině. Dynamika vývoje a využití kulturní krajiny se zaměřením na naši i evropskou zemědělskou krajinu, typizace zemědělských krajin. Sídelně historické zóny České republiky.
Využití archivních i současných informačních zdrojů (zejména map vojenských mapování, map stabilního katastru, topografických map, leteckých měřických snímků a satelitních snímků) pro studium dynamiky využití krajiny, včetně reprezentativních příkladů.

Obsah:

1. Vývoj krajiny ve čtvrtohorách s důrazem na holocén
2. Paleolit, neolit, nejstarší historie vývoje a využití krajiny v Evropě
3. Nejstarší historie vývoje a využití krajiny ve střední  Evropě
4. Historie vývoje a využití naší krajiny – raný a vrcholný středověk
5. Historie vývoje a využití naší krajiny  –  velká středověká kolonizace
6. Historie vývoje a využití naší krajiny  – pozdní středověk a renesance
7. Historie vývoje a využití naší krajiny – baroko a osvícenství
8. Historie vývoje a využití naší krajiny – průmyslová revoluce
9. Historie vývoje a využití naší krajiny – meziválečné a poválečné období
10. Typizace evropských krajin a jejich vývoj
11. Historické podklady pro sledování změn kulturní krajiny v ČR

Literatura:

  • LÖW, J. a MÍCHAL, I. Krajinný ráz. Nakladatelství Lesnická práce, Praha, 2003, 552 s.
  • BERANOVÁ, M. a KUBAČÁK, A. Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě. 1. vyd. Praha: Libri, 2010. 430 s. ISBN 978-80-7277-113-4.
  • ANDERSON, D. E., GOUDIE, A. S., PARKER, A. G. Global Environments throught the Quaternary. Exploring Environmental Change. 2nd Ed., Oxford: Oxford University Press,2013, 406 pp. ISBN 978-0-19-969726-7
  • GOJDA, M. Archeologie krajiny. Vydavatelství Academia Praha, 2000, 238 s.
  • LIPSKÝ, Z. Sledování změn v kulturní krajině: učební text pro cvičení z předmětu Krajinná ekologie. Kostelec nad Černými Lesy: Lesnická práce, 2000. 71 s., 6 obr. na příl. ISBN 80-213-0643-2..
  • BIČÍK, I. a kol. Vývoj využití ploch v Česku. Vyd. 1. Praha: Česká geografická společnost, 2010. 250 s. Geographica; sv. 3. ISBN 978-80-904521-3-8.
  • KOLEJKA, J. Přírodní krajiny České republiky: katalog typů přírodních krajin. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 359 s. ISBN 978-80-210-6660-1.
  • ŠARAPATKA, B., NIGGLI, U. a kol. Zemědělství a krajina: cesty k vzájemnému souladu. Olomouc, 2008.

 

Materiály k přednáškám jsou neveřejné. Pro jejich zveřejnění se musíte přihlásit!

Login