Management chráněných území

Zkratka podle STAGu: EKO/MCUO
Semestr: zimní
Počet hodin výuky:  2 hod/týden
Zakončení: Zkouška
Vyučující:

Ing. Marián Horváth, RNDr. Vlastimil Kostkan, Ph.D., Mgr. Martin Dančák, Ph.D., Mgr. Jan Losík, Ph.D.

Počet kreditů:
Max. počet studentů:

Cíle předmětu (anotace):

Studenti se seznámí s postupem při vyhlašování zvláště chráněných území, typy území a jejich poslání, zpracováním plánu péče o chráněné území. Významná část výuky je věnována popisu různých přístupů k aktivní ochraně a péči o  jednotlivé typy přírodních stanovišť a společenstev.

Literatura:

Háková, A, Klaudisová, A, Sádlo, J (eds.) 2004: Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura 2000. PLANETA XII, 3/2004 – druhá část. Ministerstvo životního prostředí, Praha.

Míchal, I. a kol. 1999: Péče o chráněná území II. Lesní společenstva. AOPK Praha.

Marhoul, P, Turoňová, D (eds.) 2008: Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000: metodika AOPK ČR.

Petříček, V. a kol. 1999: Péče o chráněná území I. Nelesní společenstva. AOPK Praha.

Vopálková, A.. 2004: Osnova plánů péče o národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace a přírodní památky a jejich ochranná pásma.. Sdělení Ministerstva životního prostředí. č.j. M/100856/04.