Krajinná ekologie

Zkratka podle STAGu: EKO/KEKO, EKO/KEKOX
Semestr: zimní
Počet hodin výuky:  blokově (odpovídá cca 3h/týden)
Zakončení: zápočet a zkouška
Vyučující:

Tomáš Václavík (tomas.vaclavik@upol.cz)

Počet kreditů: 5
Max. počet studentů: není stanoven

Cíle předmětu (anotace):

Cílem předmětu je seznámit posluchače s teoretickými základy a metodami moderní krajinné ekologie a jejich aplikací v oblasti ochrany přírody a životního prostředí.

Obsah:

V dnešním globalizovaném světě dochází ke ztrátám a degradaci přírodního prostředí v globálním měřítku. Transformace produktivních ekosystémů na zemědělské plochy, kácení lesů a expanze lidských sídel a infrastruktury stojí za masivním ubývaním a fragmentací biotopů podporujících biodiverzitu. K tomu, abychom porozuměli jak fragmentace prostředí ovlivňuje distribuci a přežívání druhů, populací a společenstev, potřebujeme zkoumat změny ve struktuře a uspořádání krajiny a způsoby, jak organismy na tyto změny reagují. Jakou roli hraje velikost a uspořádání habitatu na přežití populací ohrožených druhů? Jak struktura krajiny ovlivňuje šíření invazivních organismů a chorob? Jaký dopad má výstavba dopravních komunikací na populace migrujících živočichů? Těmito otázkami se zabývá krajinná ekologie. Krajinná ekologie studuje vazby mezi prostorovým uspořádáním a ekologickými procesy v krajině, tedy příčiny a následky krajinné heterogenity, a to v širším měřítku než je běžné u jiných ekologických disciplín. Cílem tohoto předmětu je seznámit posluchače s teoretickými základy a metodami moderní krajinné ekologie a jejich aplikací v oblasti ochrany přírody a životního prostředí.

Témata přednášek:

 1. Krajinná ekologie jako vědní disciplína – definice a principy, historie, základní úkoly, vztah k dalším vědním oborům
 2. Krajina a její dimenze - krajinná heterogenita, koncept měřítka (scale), hierarchická struktura krajinných komponent
 3. Příčiny krajinného uspořádání – abiotické faktory, biotické interakce, antropogenní změny (land use, land cover change)
 4. Data a technické nástroje pro studium krajiny (GIS, DPZ)
 5. Měření a kvantifikace krajinného uspořádání – modely krajinné struktury, plošky-koridory-matrice (patch-corridor-matrix concept), indexy krajinného pokryvu (landscape metrics)
 6. Dynamika krajiny – disturbance a disturbanční režimy, krajinná rovnováha, stabilita, resilience, vliv krajinného uspořádání na ekologické procesy (pattern-process), fragmentace
 7. Organismy v krajině - krajinné uspořádání a jeho vliv na organismy, populace a společenstva, teorie ostrovní biogeografie, metapopulační teorie, zdroje a propady, koridory a konektivita, ekotony, identifikace vhodnosti habitatu, modelování distribuce druhů
 8. Krajinná ekologie v domácí praxi – obecné principy krajinné ekologie v praxi, ochrana krajiny v rámci ochrany přírody (VKP, ÚSES, CHÚ, NATURA 2000), mapování krajinného pokryvu a biotopů, krajinný ráz a jeho hodnocení, krajinotvorné programy
 9. Ekosystémové služby – základní koncept, metody hodnocení, indikátory ES, scénáře budoucího vývoje

Cvičení:

 1. Kvantifikace krajinného uspořádání s praktickými výpočty krajinných indexů
 2. Modelování vhodnosti habitatu a identifikace migračních koridorů v GIS

Požadavky na studenta:

Kromě teorie a praktických metod krajinné ekologie by studenti měli získat nebo se zdokonalit v následujících dovednostech:

 • Kritické myšlení; formulace vlastních myšlenek a názorů; komunikační dovednosti
 • Práce s primárními vědeckými informacemi (odborné články v anglicky psaných časopisech)
 • Prezentace vlastní práce a získaných poznatků v písemné i mluvené formě

Hodnocení:

Kurz bude zakončen písemnou zkouškou, ale výsledná známka se bude odvíjet také od zájmu a aktivity studenta v hodinách, práce se zadanou literaturou, kvality seminání práce a úloh/protokolů z cvičení; zhruba podle schématu:

Participace na přednáškách = 10%; cvičení = 20%; seminární práce = 10%; písemná zkouška = 60%

Literatura:

 • Turner, M.G., R. H. Gardner & R. V. O'Neill, R.V. Landscape Ecology in Theory and Practice: Pattern and process. Springer-Verlag, 2001. ISBN-13: 978-0387951232
 • Gergel, S.E. & Turner, M.G. Learning Landscape Ecology. Springer, 2001. ISBN-13: 978-0387952543
 • Lindenmayer, D. & Fischer, J. Habitat Fragmentation and Landscape Change: An Ecological and Conservation Synthesis. Island Press, 2006. ISBN: 978-1597260213
 • Měkotová, J. Principy v obecné a aplikované krajinné ekologii. Vydavatelství UP Olomouc. Olomouc, 2007. ISBN 978-80-244-1839-1.

 

Materiály

Aktuální informace a materiály ke stažení na: http://tomasvaclavik.wordpress.com/keko/