Ekologie populací

Zkratka podle STAGu: EKO/EKPOP
Semestr: Zimní
Počet hodin výuky:  2 h/týden + 1 h cv./týden
Zakončení: Záp + Zk
Vyučující:

Emil Tkadlec (emil.tkadlec@upol.cz)

Počet kreditů: 4
Max. počet studentů: Není stanoven

Cíle předmětu (anotace):

Cílem předmětu je seznámit studenty s moderní teorií populační ekologie s důrazem na demografii a populační dynamiku. Ve cvičeních se studenti naučí stanovovat populační parametry prostřednictvím speciálního software.

Obsah:

Populační systém a jeho komponenty, podmínky, zdroje. Variabilita populací a mechanismy udržující genetickou proměnlivost (mikroevoluce). Geografická proměnlivost. Kvantifikace procesů v populaci, migrace, rozptyl, dormance. Demografie, věková struktura, životní tabulky, křivky přežívání, populační projekce. Růst populace nezávislý na hustotě a vnitřní míra růstu. Rulet-Lotkova rovnice. Pohlavní struktura a proměnlivost v poměru pohlaví. Růst populace závislý na hustotě, typy populační dynamiky, časové zpoždění v závislosti na hustotě. Regulace, opožděná regulace, negativní zpětná vazba a zpětnovazební mechanismy, intraspecifická kompetice, kooperace (Alleeho efekt), překompenzovaná závislost mortality na hustotě. Maximální udržitelný výnos. Interspecifická kompetice, model Lotky-Volterry, princip kompetičního vyloučení, Predace, model Lotky-Volterry, funkční a numerická odpověď predátora, agregační odpověď. Obranná odpověď kořisti, kryptické a aposematické zbarvení, mimikry. Dynamika v přírodních populacích, populační cykly. Metapopulace.

Ve cvičeních budou probrány základy odhadů absolutní populační hustoty metodami zpětných odchytů značkovaných jedinců, metodou kvadrátovou a distanční, a odběrovými metodami. Budou vysvětleny odhady relativní hustoty: indexy. Studenti se seznámí s odhady prostorových parametrů pomocí radiotelemetrie, s odhady populačního růstu a odhady přežívání.

Požadavky na studenta:

Zápočet: odhad ekologického parametru ze zadaných dat
Zkouška: znalost a dobra orientace v moderni teorii populacni ekologie podle stanovených okruhů otázek

Literatura:

Tkadlec E. 2013. Populační ekologie: struktura, růst a dynamika populací. 2. vydání. Olomouc: Univerzita paleckého v Olomouci. 414 s.
Tkadlec E, Losík J. 2013. Základní metody populační ekologie. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 89 s.
Begon M, Mortimer M, Thompson DJ. 1999. Population Ecology. A Unified Study of Animals and Plants.. 3rd ed. Cambridge (UK): Blackwell Science Ltd. 247 pp.
Krebs JR, Davies NB. An Introduction to Behavioural Ecology.. Blackwell Scientific Publications, Oxford, 420 pp., 1993.
Begon M, Harper JL, Townsend CR. 1990. Ecology. Individuals, Populations and Communities.. Blackwell Scientific Publication, Boston, 945 pp. (v češtině Ekologie: jedinci, populace a společenstva).

Skripta Základní metody populační ekologie (2013) zde.