Ekologie horských ekosystémů

Zkratka podle STAGu: EKO/HOEK
Semestr: zimní
Počet hodin výuky:  2 hodiny týdně, celkem 24 hodin
Zakončení: zkouška
Vyučující:

Marek Banaš

Miroslav Zeidler

Tomáš Kuras

Počet kreditů: 3
Max. počet studentů:

Cíle předmětu (anotace):

Sylabus kursu:
Hory jako biotop. Geologický vývoj. Vývoj vegetace hor ve čtvrtohorách ve střední Evropě. Vegetační stupňovitost a pásmovitost na území ČR. Atributy prostředí hor nad výškovou hranicí lesa. Abiotické faktory v alpinské a boreální tundře – podobnosti a rozdíly. Adaptace rostlinných druhů.

Problematika hranice lesa a stromů. Limitující faktory existence lesa. Typy alpinské hranice lesa, její prostorová diferenciace a fyziognomie, příklady z Evropy a zbytku světa. Vliv člověka na alpinskou hranici lesa.

Ekologická charakteristika nejdůležitějších rostlinných společenstev nad hranicí lesa – limitující faktory, ekologie, rozšíření, životní cyklus, jejich ohrožení a management. 1.část: společenstva skal a sutí, sněhových políček, subalpinská slatiniště a prameniště, smilkové trávníky.

Anemo-orografický systém a jeho ekologické důsledky. Ekologická charakteristika nejdůležitějších rostlinných společenstev nad hranicí lesa – limitující faktory, ekologie, rozšíření, životní cyklus, jejich ohrožení a management. 2.část: společenstva návětrných poloh, keříčková společenstva, vysokobylinná společenstva.

Adaptace živočišných druhů na prostředí hor. Ekosystémové charakteristiky (primární producenti, sekundární producenti, dekompozice, energetické toky, koloběhy látek). Alpinské ekosystémy v latitudinálním a longitudinálním geografickém gradientu. Diverzita v horských ekosystémech a její atributy. Alpinské ekosystémy a změna klimatu.

Doporučené navazující kursy: Terénní cvičení z ekologie horských ekosystémů, Kurs zimní ekologie, Management turismu v chráněných územích

Požadavky na studenta:

Podmínky absolvování je zkouška - test s případným ústním pohovorem s tématikou horských ekosystémů

Literatura:

 • Zeidler M., Banaš M. Vybrané kapitoly z ekologie horských ekosystémů. Univerzita Palackého v Olomouci, 2003. - Publikace je k dispozici ke stažení níže na této stránce.
 • Körner C. Alpine plant life.. Springer-Verlag Berlin, Heidelberg., 1999. - Publikace je k dispozici u vyučujících kursu.
 • Chapin III., F. S. Artic and Alpine Biodiversity: Patterns, Causes and Ecosystem Consequences.. Ecological Studies 113. Springer-Verlag, Berlin., 1995.
 • Wielgolaski F. E. Ecosystems of the World 3. Polar and Alpine Tundra.. Elsevier, Amsterdam., 1997. - Publikace je k dispozici u vyučujících kursu.
 • Vlasák P. Ekologie savců. Academia, Praha., 1986.
 • Losos et al. Ekologie živočichů. SPN, Praha., 1984.
 • Bowmann W. D., Seastedt T. (ed.). Structure and Function of an Alpine Ecosystem, Niwot Ridge, Colorado. Oxford. Univ. Press, New York., 2001.
 • Ellenberg, H. Vegetation ecology of central Europe. Fourth edition.. Cambridge University Press, Cambridge., 1988.
 • Holtmeier F.K. Mountain Timberlines. Ecology, Patchiness, and Dynamics. Kluwer, 2003. - Publikace je k dispozici u vyučujících kursu.
 • Jeník J. Alpinská vegetace Krkonoš, Králického Sněžníku a Hrubého Jeseníku. Teorie anemo-orografických ekosystémů. Praha, Nakladatelství ČSAV, 1961.
 • Körner C. et Spehn E.M. Mountain Biodiversity. A Global Assessment. Parthenon Publishing, 2002. - Publikace je k dispozici u vyučujících kursu.
 • Larcher W. Physiological Plant Ecology. Ecophysiology and Stress Physiology of Functional Groups. Springer, 2003 - Publikace je k dispozici u vyučujících kursu.
 • Chapin III., F. S. Artic and Alpine Biodiversity: Patterns, Causes and Ecosystem Consequences. Ecological Studies 113. Springer-Verlag, Berlin, 1995. - Publikace je k dispozici u vyučujících kursu.
 • Opera Corcontica. Sborník krkonošských prací. Sborníky od r. 1994 (i starší) do současnosti jsou k dispozici  u vyučujících kursu. Lze vyhledávat obsahy jednotlivých ročníků i dle klíčových slov na adrese: http://opera.krnap.cz

 

Materiály

Učební podklady ke stažení:

Zeidler M., Banaš M. Vybrané kapitoly z ekologie horských ekosystémů. Univerzita Palackého v Olomouci, 2003. - ZDE

Přednáškové prezentace:
Prednaska 1, Prednaska 2, Prednaska 3, Prednaska 4, Prednaska 5, Prednaska 6, Prednaska 7