Oborová praxe

Zkratka podle STAGu: EKO/OBPR
Semestr: letní/zimní
Počet hodin výuky:  22
Zakončení: zápočet
Vyučující:

Mgr. Jan Losík, Ph.D.

Počet kreditů: 6
Max. počet studentů:

Cíle předmětu (anotace):

Praxe se realizuje zejména na pracovištích státní správy ochrany životního prostředí, tj. Okresní a krajské úřady, správy chráněných krajinných oblastí a Národních parků a na pracovištích Agentury ochrany přírody a krajiny, správách povodí řek, úpravnách vod a čistírnách odpadních vod. Kromě státních organizací lze absolvovat praxi v nestátních zařízeních (organizace, zabývající se projekční a konzultační činností v oboru ochrany životního prostředí, revitalizacemi a managementem chráněných území nebo krajiny). Každý student projedná projekt své praxe s garantem, který následně podá k organizaci oficiální žádost, případně zajistí uzavření smlouvy mezi PřF a organizací, ve které by měla praxe proběhnout a vyžádá si hodnocení praxe po jejím uzavření jako podklad pro udělení zápočtu. 

Formuláře:  žádostsmlouva