Chráněná území ČR

Zkratka podle STAGu: EKO/CHUO
Semestr: zimní
Počet hodin výuky:  2 hod/týden
Zakončení: Zkouška
Vyučující:

Jan Losík

Počet kreditů:
Max. počet studentů:

Obsah:

Geografické a biogeografické rozložení velkoplošných chráněných území ČR (národní parky, chráněné krajinné oblasti). Nejdůležitější charakteristiky jednotlivých chráněných území (geologie, geomorfologie, klima, flóra, fauna, vegetace, postglaciální vývoj krajiny, historie lidského osídlení, ochrana přírody). Aktuální problémy ochrany přírody v jednotlivých územích. Příklady aktivní péče o chráněná území. 

Požadavky na studenta:

Pojmenovat velkoplošná chráněná území v rámci ČR a uvést jejich hlavní předměty ochrany.

Uvést významné přírodní fenomény v jednotlivých chráněných územích a vyhodnotit jejich význam v kontextu regionálním i mezinárodním.

Popsat vývoj území v minulosti a uvést hlavní ohrožující faktory.

Na konkrétních příkladech uvést způsoby péče o předměty ochrany v chráněných územích.

Literatura:

Chráněná území ČR. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Přehledné informace o zvláště chráněných územích naleznete také na stránkách: http://www.cittadella.cz/europarc/