Anglická terminologie a prezentace - ekologie

Zkratka podle STAGu: VCJ/ATPE 1,2
Semestr: zimní (VCJ/ATPE1), letní (VCJ/ATPE2)
Počet hodin výuky:  2 (= 90 min)/týden
Zakončení: zápočet (ZS), zápočet a ústní zkouška formou prezentace (LS)
Vyučující:

Mgr. Alena Fridrichová 
Kabinet cizích jazyků PřF UP
alena.fridrichova@upol.cz

Počet kreditů: 2 (ZS) + 4 (LS)
Max. počet studentů: 14

Cíle předmětu (anotace):

Cílem předmětu VCJ/ATPE 1,2 je rozvoj jazykových a prezentačních dovedností. Zaměřuje se na základní anglickou terminologii vybraných enviromentálních témat a na přípravu a realizaci prezentace před publikem (volba slov a gramatických struktur, struktura prezentace, přízvuk, intonace, neverbální komunikace apod.).

Tento dvousemestrální předmět předpokládá u posluchače minimální úroveň B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Předpokládá se, že studenti, kteří si zapisují předmět VCJ/ATPE1,2, mají dobrou znalost gramatiky; gramatice se v tomto předmětu nevěnuje speciální péče.

Obsah:

Presentation Skills
Population Growth 
Issues in Agriculture 
Climate Change  
Renewable Energy and Sustainable Development
Waste and Recycling 
Air Pollution  
Water Issues 
Endangered Animals 
Natural Disasters

Požadavky na studenta:

Účast na cvičeních s maximálně dvěma absencemi za semestr. Samostatná příprava na výuku podle zadání vyučujícího včetně úkolů v elearningovém kurzu v prostředí Moodle a nastudování slovní zásoby. Aktivní účast ve výuce. Úspěšné absolvování zápočtového testu z probrané terminologie (ZS a LS) a ústní zkoušky formou prezentace na téma schváleném vyučujícího (LS).

Literatura:

Anglická terminologie a prezentace - ekologie – přístup k učebním materiálům poskytne vyučující na první hodině.