Vážení posluchači a Vy,
kteří zamyšlíte směřovat své práce na problematiku studia ekosystémů, máte vhodnou příležitost pokračovaní studia ve spolupráci s CzechGlobe - Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Témata jsou vhodná především pro posluchače doktorského studijního programu (příp. pro motivované studenty magisterského stupně).

Doktorské studium by bylo možno vést na MENDELU (v Brně), příp. PřF UP (v Olomouci). Zde je uveden rámcový přehled témat (I.-IV., na dalších by se případně dalo domluvit). Zajemci kontaktujte mne (tomas.kuras@upol.cz), nebo přímo Mariana Pavelku (pavelka.m@czechglobe.cz).