Dne 8. března 2017 ve středu v 11:00 h se na učebně 2.15 Katedře ekologie a ŽP PřF UP v Olomouci, budova 47(A), 2. patro, Šlechtitelů 27, koná obhajoba dizertační práce Mgr. Petra Pavluvčíka Vliv drobných hlodavců na populace predátorů. Složení komise pro obhajobu:

prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc., předseda komise, PřF UP v Olomouci
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D., místopředseda, PřF UP v Olomouci
prof. RNDr. Vítězslav Bičík, CSc., PřF UP v Olomouci
doc. RNDr. Karel Weidinger, Ph.D., PřF UP v Olomouci, oponent
RNDr. Miloslav Homolka, CSc., Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., oponent

Vedoucím práce je prof. Emil Tkadlec.