NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PROGRAMU - N 1601 EKOLOGIE A OCHRANA PROSTŘEDÍ, obor Učitelství biologie a environmentální výchovy pro střední školy (dříve Biologie v ochraně ŽP)


Info | Ke stažení | Magisterská práce | Okruhy SZZ |


Informace k oboru

Náplň studia

Studijní plán je zaměřen na orientaci v soudobých poznatcích z ekologie i ochrany životního prostředí a především pak na praktické schopnosti získané informace dále předávat ve výukovém procesu.

Aktuální studijní plán lze dohledat ZDE

Uplatnění absolventa

Absolvent je vysokoškolsky vzdělaný odborník pro výuku na středních školách a je schopen vysvětlit obecné problémy ekologie a ochrany životního prostředí na školách, v dalších vzdělávacích institucích a také v orgánech státní správy, samosprávy a občanských sdruženích.

Podmínky přijetí

Podmínkou přijetí do navazujícího magisterského studia je ukončené bakalářské studium s podobným zaměřením (biologie, ekologie, apod.). Případné přijímací řízení bude probíhat v rozsahu bakalářských zkoušek oboru Biologie v ochraně životního prostředí. Zkoušky jsou ústní a kromě posouzení znalostí uchazeče je pozornost věnována i vypracované bakalářské práci a předběžnému tématu diplomové práce.

Zakončení studia

Studium je zakončeno státní magisterskou zkouškou ze dvou státnicových předmětů a obhajobou diplomové práce (z jednoho studovaného oboru). Úspěšný absolvent studia obdrží vysokoškolský titul „magistr“ (Mgr.).

Další možnosti studia

Zájemci o analytický přístup k úzce vymezené problematice z oblasti ekologie a životního prostředí mohou navázat doktorským studijním programem, a to na kterékoliv škole s podobným zaměřením. Naše katedra nabízí zájemcům o další studium doktorský obor Ekologie.