Doktorandi    Dizertace   Přijímací zkoušky     Oborová rada      Volitelné předměty     Ke stažení


 Přijímací řízení do doktorského studia oboru ekologie na PřF UP Olomouc

Doktorský studijní program v oboru ekologie je výběrové studium vhodné pro uchazeče s výjimečně dobrými výsledky v oblasti základního a aplikovaného výzkumu v oboru ekologie. Předpokladem jsou rovněž vynikající studijní výsledky v magisterském studijním oboru, kvalitní znalost ekologické teorie a praktická znalost cizích jazyků (angličtiny). Pro úspěšné přijetí je důležité, aby student navázal kontakt se svým potenciálním školitelem z Katedry ekologie a ŽP ještě před přijímací zkouškou a prodiskutovali všechny důležité aspekty jejich budoucí spolupráce.

Přijímací zkouška má následující části:

  1. Krátké 10minutové vystoupení uchazeče, v němž seznámí komisi se svými dosavadními výsledky ve výzkumu daného problému (diplomová práce apod.). Vystoupení bude v anglickém jazyce nejlépe s použitím audiovizuální techniky (PowerPointová prezentace). Současně může stručně zmínit základní představy o svém budoucím projektu. 
  2. Pohovor  o projektu doktorského studia, jeho odborném a finančním zajištění (školitel, konzultant, granty). Uchazeč zde může předložit své publikace nebo výsledky zveřejněné jinou formou (např. diplomová práce). Pohovor současně slouží k přezkoumání odborné způsobilosti uchazeče o studium.

Studenti se dostaví 30 minut před zahájením zkoušky a absolvují písemný test z angličtiny.