Doktorandi    Dizertace    Přijímací zkoušky     Oborová rada      Předměty     Ke stažení


 

Přehled obhájených dizertačních prací v oboru Ekologie

2018
Rada S: Vliv hospodaření na hmyzí společenstva travinných ekosystémů [Impact of farming activities on insect communities living in grassland ecosystems] (školitel Tkadlec, konzultant Kuras)

2017
Elfeki M: Bioconversion for Treatment of Organic Solid Waste towards Sustainable Development in Egypt (školitel Tkadlec)
Bilošová (Karabcová) H: Vliv různého managementu travních porostů na půdní parametry (školitel Šarapatka)
Pavluvčík P:
Vliv drobných hlodavců na populace predátorů [The effects of small rodents on populations of predators] (školitel Tkadlec)

2015
Mach V
: Produkce skleníkových plynů (CO2, CH4, N2O) z tekoucích vod (školitel Rulík)

2013
Mazalová M: Ochrana biodiverzity bezobratlých primárních a sekundárních horských bezlesí (školitel Šarapatka, konzultant Kuras)
Šipoš J: Klíčové biotické a abiotické faktory ovlivňující aktivitu predátorů herbivorního hmyzu v prostorových gradientech temperátních ekosystémů (školitel Tkadlec, konzultant Kuras)
Mikula J: Využití půdních bezobratlých jako indikátorů kvality půdy (školitel Šarapatka, konzultant Tuf IH)
Brablcová L: Mikrobiální biofilmy tekoucích vod a jejich význam pro metanogenezi (školitel Rulík)
Buriánková I: Detekce a identifikace metanogenních Archaea v hyporheickém sedimentu pomocí vybraných molekulárních metod (školitel Rulík)

2012
Drozdová M: Prostorové a časové změny predačního tlaku na hmyzí společenstva (školitel Kuras)
Kočař J: The Effect of Different Pollution Levels in Fluvisols on the Accumulation of Heavy Metals in Carrots (Daucus carota L.) and Spring Barley (Hordeum vulgare L.) (školitel Šarapatka)
Kopecký J: Regulation of branched-chain amino acid synthesis in actinomycetes (školitel Rulík)
Laška V: Vliv vybraných charakteristik půdy na diverzitu edafonu (školitel Šarapatka, konzultant Tuf)
Maloň J: Ekologie bobra evropského v podmínkách střední Evropy (školitel Kostkan)

2011
Černá K: Diverzita motýlů alpínských bezlesí Vysokých Sudet: vliv plochy a míry izolovanosti (školitel Tkadlec, konzultant Kuras)

2009
Véle A: Vliv biotických a abiotických faktorů na změnu společenstva mravenců v lesních porostech různého stáří (školitel Frouz)
John F: Habitat selection by beavers: methodological aspects and results for a reintroduced beaver (Castor fiber L.) population in the Moravia river basin (školitel Kostkan)
Tufová J: Ekologie mnohonožek v podmínkách středoevropského opadavého lesa [Ecology of millipedes in central European deciduous forests] (školitel Šarapatka, konzultant Tajovský)

2008
Trebatická L: Life history variation in small mammals with fluctuating numbers: from individual decisions to population dynamics (školitel Tkadlec)
Bartošová-Bubeníková I: Biochemické charakteristiky pro hodnocení kvality zemědělských půd (školitel Šarapatka)

2007
Banaš M: Subalpinská vegetace Hrubého Jeseníku a její změny pod vlivem lidské činnosti [Subalpine vegetation of Hrubý Jeseník Mts. and its changes under influence of human impacts] (školitel Šarapatka)
Koutný J:  Hyporheické biofilmy: prostorová distribuce a struktura bakteriálních společenstev (školitel Rulík)
Lisická L: Population indices in studying dynamics of small mammals (školitel Tkadlec)
Losík J: Modelování demografických procesů v populacích drobných savců [Modelling of demographic processes in populations of small mammals] (školitel Tkadlec)

2006
Spáčil R:  Extracelulární enzymatická aktivita, bakteriální produkce a respirace v hyporheických sedimentech toku Sitka (školitel Rulík)
Součková E:  Anaerobní respirace a metanogeneze v hyporheické zóně říčních sedimentů (školitel Rulík)

2005
Merta L: Strategie přežívání vodních bezobratlých v jarní periodické tůni  (školitel Štěrba)
Axmanová  (r.Trulleyová) Š:  Dynamika rozpuštěného organického uhlíku v hyporheických sedimentech toku (školitel Rulík)

2003   
Wolf P: Vliv stanoviště na drobné hlodavce na rozhraní lesa a louky (školitel Tkadlec)

2002
Tuf IH: Stonožky (Chilopoda) lužních lesů postižených letní záplavou (školitel Tajovský)

2001
Měkotová J: Biotopická diverzita jako předmět a cíl revitalizací (školitel Štěrba)
Jeziorski P: Biotopická vazba vážek (Odonata) nivy řeky Moravy v úseku Moravičany-Olomouc-Charváty (školitel Štěrba)
Kočárek P: Nekrobiontní hmyz v účasti na dekompozičních procesech (školitel Horčičko)
Kostkan V: Ekologická nika bobra evropského v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví (školitel Zejda)
Kuras T: Ekologie okáčů Erebia sudetica a E. epiphron v pohoří Hrubého Jeseníku (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyridae) (školitel Starý)

2000
Sweeney S: The World Water Vision and the Morava River (školitel Demek)

1997
Pivec J.: Sezónní a denní variabilita složek energetické bilance v lužním lese (školitel Klimo)
Rulík M: Dynamika organických látek v sedimentech dna malého nížinného toku (školitel Štěrba)