Doktorandi    Dizertace     Přijímací zkoušky     Oborová rada      Předměty     Ke stažení


 DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM P1601 Ekologie a ochrana prostředí, studijní obor Ekologie

Doktorský studijní program ekologie navazuje zpravidla na magisterské studium ekologie a biologie, případně na ukončené studium i v jiných oborech, které však svým zaměřením mohou být potenciálním přínosem při ekologickém výzkumu. Cílem studia je příprava vědeckých pracovníků a odborníků v experimentální ekologii, kteří plně zvládnou vědeckou metodu při poznávání vnější reality a kteří mají hluboké biologické vzdělání, rozumí moderní ekologické teorii a umí ji aplikovat na vědecké i praktické problémy.

V současné době je studium zaměřeno především na procesy v populacích a společenstvech drobných savců a hmyzu, dekompozici ve vodních ekosystémech, půdní ekologii a agroekologii. U absolventů se předpokládá nejen schopnost porozumět procesům v přírodních systémech, ale také předvídat je a částečně je i řídit. Absolventi získají praktické dovednosti nejen v získávání ekologických poznatků, ale také v jejich zveřejňování prostřednictvím vědeckých a odborných setkání a publikační činnosti. V bezprostředním zapojení do výuky se současně naučí předávat poznatky studentům. Absolventi se mohou uplatnit jak ve výzkumu mezinárodních ekologických problémů na univerzitních a akademických pracovištích, tak při výzkumu regionálních problémů prostřednictvím muzejních organizací a organizací ochrany přírody a podobných pracovišť se vztahem k přírodním ekosystémům a životnímu prostředí.

Studijní program doktorandů garantuje rada doktorského studijního oboru pro ekologii, která průběžně organizuje a řídí náplň oborových seminářů, způsob přijímacího řízení, zkoušky doktorandů a obhajoby dizertačních prací. Student nejdříve vypracuje spolu se školitelem výzkumný projekt a sestaví individuální plán studia v jednotlivých letech. Základní rysy tohoto projektu uchazeč předkládá již k přijímacímu řízení. Výsledky jsou prezentovány na pravidelných oborových seminářích, kde svůj projekt postupně precizuje, vyslovuje své hypotézy a konfrontuje je s názorem svých kolegů i učitelů, kteří se seminářů účastní. Později předkládá své výsledky, které jsou podkladem jeho dizertační práce. Studenti jsou vedeni k průběžnému publikování svých výsledků a k aktivní účasti na oborových konferencích.

Doktorský studijní program (DSP) se ukončuje vykonáním státní doktorské zkoušky a obhajobou dizertační práce, která má prokázat schopnost samostatně vědecky pracovat. Absolventům se přiznává akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“). Doktorské studijní programy jsou na PřF UP akreditovány v prezenční nebo kombinované formě jako čtyřleté. Studenti prezenční formy DSP dostávají základní stipendium s možností zvýšení stipendia na základě studijních a vědeckých výsledků. Mohou být ubytováni ve vysokoškolských kolejích, pokud splní příslušná kritéria, a stravovat se ve vysokoškolské menze za stejných podmínek jako studenti prezenčního studia bakalářských a navazujících magisterských studijních programů.

Formy studia a délka studia:
prezenční – 4 roky
kombinované – 4 roky

Prezenční studium – studenti dostávají základní stipendium ve výši 7.000,- Kč měsíčně s možností zvýšení stipendia na základě studijních a vědeckých výsledků. Mohou být ubytováni ve vysokoškolských kolejích, pokud splní příslušná kritéria, a stravovat se ve vysokoškolské menze za stejných podmínek jako studenti prezenčního studia bakalářských a navazujících magisterských studijních programů.

Kombinované studium – studenti výše uvedené výhody nemají.

Studijní plány čtyřletých doktorských programů

Studijní plán čtyřletého doktorského studia se skládá ze společného základu a odborných předmětů.

Společný základ studijního plánu sestává z povinných předmětů:

Studijní plán odborných předmětů stanoví každému studentovi jeho školitel.

Akreditované studijní plány doktorských programů si lze prohlédnout na Portálu UP (Studium a výuka).