SOUBĚŽNÉ DOPLŇUJÍCÍ STUDIUM – 9999 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, obor Souběžné doplňující studium učitelství ochrany životního prostředí


Info | Ke stažení | Okruhy SZZ |


Náplň studia

Studium oboru slouží studentům odborného studia v prezenční formě k rozšíření kvalifikace pro výuku ochrany životního prostředí. Náplní studia jsou poznatky z psychologie, obecné didaktiky a didaktiky environmentální výchovy. Součástí je také pedagogická praxe.

studijní plán

Uplatnění absolventa

Absolvent si rozšíří možnosti uplatnění o učitelské pozice jak na středních i základních školách, tak v střediscích ekologické výchovy a dalších zařízeních. Může se uplatnit jako Koordinátor ekologické výchovy. Absolvent bude schopen vysvětlit obecné problémy ekologie a ochrany životního prostředí široké veřejnosti, včetně malých dětí a mládeže.

Podmínky přijetí

Podmínkou přijetí do souběžného doplňujícího studia je ukončené či souběžné studium oboru Ochrana přírody, Ochrana a tvorba životního prostředí či Ochrana a tvorba krajiny.

Zakončení studia

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou ze 2 státnicových předmětů. Úspěšný absolvent studia obdrží Osvědčení o absolvování celoživotního vzdělávání.