BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM - B 1601 EKOLOGIE A OCHRANA PROSTŘEDÍ, obor Ekologie a ochrana životního prostředí


Info | Ke stažení | Bakalářská práce | Okruhy SZZ |


Informace k oboru 

Náplň studia

Studium prohlubuje středoškolské biologické znalosti a poskytuje základ pro jejich další teoretický a praktický rozvoj. Biologické zaměření je rozšířeno kurzy souvisejících přirodovědných oborů (vědy o zemi, pedologie, geografie, meteorologie ap.) Důraz je kladen především na pochopení základních ekologických vztahů a jejich analýzu s možností profilování znalostí pomocí volitelných a doplňujících předmětů. Samozřejmostí jsou praktické kurzy, terénní exkurze a cvičení, které rozvijí probíranou látku.

Aktuální studijní plán lze dohledat ZDE

Uplatnění absolventa

Bakalářské studium je zaměřeno tak, aby absolvent mohl ihned zastávat středně náročné funkce v podnikatelské i správní sféře, zejména povolání, při nichž se bezprostředně využívají soudobé poznatky a metody v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí.

Podmínky přijetí

Podmínkou přijetí je úspěšné složení přijímacích zkoušek z biologie v rozsahu středoškolského učiva a základní orientace v problematice ekologie a ochrany životního prostředí. 
[viz např. Rosypal S. a kol. (2003): Nový přehled biologie. Scientia, Praha. 797p.]

Zakončení studia

Studium je zakončováno státní bakalářskou zkouškou ze čtyř zkušebních okruhů a obhajobou bakalářské práce. Úspěšný absolvent studia obdrží vysokoškolský titul „bakalář“ (Bc.).Další možnosti studia

Absolvent bakalářského studia je vybaven znalostmi a dovednostmi pro pokračování v magisterském studiu biologicky zaměřených oborů kterékoliv univerzity nejen v rámci ČR. Na naší katedře nabízíme zájemcům o další studium navazující magisterské obory:

Ekologie a ochrana životního prostředí
Ochrana a tvorba krajiny
Učitelství biologie a environmentální výchovy pro střední školy