BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM - B 1601 EKOLOGIE A OCHRANA PROSTŘEDÍ, obor Biologie a environmentální výchova (dříve Biologie v ochraně ŽP)


Info | Ke stažení | Bakalářská práce | Okruhy SZZ |


Informace k oboru

Náplň studia

Studium je zaměřeno na poznávání základních vlastností jednotlivých složek životního prostředí s akcentem na složky biotické. Pozornost je věnována jak teoretickým aspektům biologických věd, tak praktickému osvojení metodologie, se kterou příslušné obory pracují. 

Aktuální studijní plán lze dohledat ZDE

Uplatnění absolventa

Součástí studia bakalářského oboru prohloubení středoškolských znalostí a dovedností z biologie se zaměřením ekologii a problematiku životního prostředí tak, aby bylo možné ve studiu pokračovat v některém z podobně zaměřených navazujících magisterských programů.

Podmínky přijetí

Podmínkou přijetí je úspěšné složení přijímací zkoušky z biologie a ze souvisejících všeobecných znalostí biologie, ekologie a ochrany životního prostředí. [viz např. Rosypal S. a kol. (2003): Nový přehled biologie. Scientia, Praha. 797p.]

Zakončení studia

Studium je zakončováno státní bakalářskou zkouškou ze dvou státnicových předmětů a obhajobou bakalářské práce. Úspěšný absolvent studia obdrží vysokoškolský titul „bakalář“ (Bc.).

Další možnosti studia

Absolvent bakalářského studia je vybaven znalostmi a dovednostmi pro pokračování v magisterském studiu biologicky zaměřených oborů kterékoliv univerzity nejen v rámci ČR. Na naší katedře nabízíme zájemcům o další studium navazující magisterské obory:

Ekologie a ochrana životního prostředí
Ochrana a tvorba krajiny
Učitelství biologie a environmentální výchovy pro střední školy