Bakalářský studijní program B1601 Ekologie a ochrana prostředí

obor Ekologie a ochrana životního prostředí 
učitelský obor Biologie a environmentální výchova (dříve Biologie v ochraně ŽP)