KATEDRA EKOLOGIE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘF UP V OLOMOUCI


ryHlavní náplní katedry je výuka studentů a vědecký výzkum v oblasti ekologie, ochrany přírody, ochrany a tvorby krajiny, využití území a revitalizací. Kromě výzkumných projektů v rámci  národních a resortních grantových agentur, se členové katedry podílejí na zpracování celé řady odborných expertiz v oblasti ochrany přírody a životního prostředí (EIA, biol. hodnocení, expertní činnost pro resortní ministerstva: životního prostředí a zemědělství).

SPOLUPRÁCE

Katedra ekologie a ŽP spolupracuje s celou řadou partnerských subjektů (VŠ, výzkumné ústavy i praxe) jak v rámci ČR, tak ze zahraničí. Členové katedry se dále účastní práce v poradních sborech CHKO a NP, ve vědeckých a redakčních radách, v oborových komisích a v celé řadě národních i mezinárodních profesních sdružení (např. Centre International du Myriapology, Česká limnologická společnost, Česká pedologická společnost, Česká společnost pro krajinnou ekologii, CZ-IALE, Československá společnost mikrobiologická, Entomologická společnost, International Union of Soil
Sciences, International Society of Organic Agriculture Research, Zoologická společnost). Katedra je kolektivním členem Europarc Federation a České společnosti pro ekologii.
Pracovnící katedry pedagogicky působí na partnerských pracovištích (Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích, Masarykova univerzita v Brně, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ostravská univerzita, Univerzita Karlova v Praze a další).

VÝZKUM NA KATEDŘE

Výzkumná aktivita členů katedry je soustředěna do několika hlavních tematických okruhů (podrobnosti tady):
- populační ekologie, demografie a dynamika savčích populací
- ekologie a konzervační biologie druhů a společenstev rostlin a bezobratlých
- klimatických a antropogenních změn v horských ekosystémech
- agroekologie a ekologie půdy
- mikrobiální ekologie vod
- krajinná ekologie, otázky fragmentace krajiny, revitalizace, biodiverzita, migrace, modelování distribuce druhů.

MOŽNOSTI STUDIA

Katedra garantuje bakalářské studium oboru Ochrana a tvorba životního prostředí (OTŽP) a navazující magisterské studium oborů Ochrana a tvorba životního prostředí, Ochrana a tvorba krajiny a Ochrana přírody. Katedra dále garantuje výuku učitelství oboru Biologie v ochraně životního prostředí a podílí se rovněž na výuce oborů Systematická biologie a ekologie, učitelství biologie a dalších oborů. Vedle vlastních pracovníků katedry se na zajištění výuky podílí celá řada externích spolupracovníků z jiných vysokých škol, z vědeckých institucí i z praxe. Součástí výuky jsou také povinná či výběrová terénní cvičení a exkurze a zpracování vlastních studentských projektů. V rámci studia mohou studenti absolvovat vybrané výměnné stáže v zahraničí.
Katedra ekologie a životního prostředí je garantem doktorského studijního programu (Ph.D.) Ekologie a životní prostředí – oboru Ekologie.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

státní správa, AOPK , CHKO, NP, věda a výzkum (akademické ústavy, muzea, VŠ), soukromé firmy činné v oblasti ŽP (odborné posudky, plánovací činnost, poradenství, revitalizace, cestovní ruch), školní a mimoškolní pedagogika (ZŠ, SŠ, VŠ, Střediska ekologické výchovy, DDM).